Koncert "Dla Niepodległej"

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

11 lis 2018

Zapraszamy na koncert patriotyczny „Dla Niepodległej”, który odbędzie się 11 listopada 2018 r. na placu gen. J. Bema. Początek wydarzenia o godz. 16.30.

W tym roku mamy przyjemność obchodzić szczególną rocznicę – stulecie odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Chcąc uczcić ten ważny jubileusz, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce wraz z Samorządem Miasta Ostrołęki i Starostwem Powiatowym w Ostrołęce organizują plenerowy koncert patriotyczny zatytułowany „Dla Niepodległej”. Główną ideą wydarzenia jest ukazanie losów Polski poprzez najważniejsze pieśni towarzyszące jej dziejom. W trakcie imprezy usłyszymy: Mazurka Dąbrowskiego, Bogurodzicę, Gaude Mater Polonia, pieśni powstańcze, legionowe, żołnierskie z okresu II wojny światowej. Setną rocznicę odzyskania niepodległości uczcimy głosami ponad stu artystów reprezentujących różne gatunki i style muzyczne. Imprezę poprowadzi Leszek Zduń.

Program wydarzenia:

- 16.30 - występ orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce;

- 16.50 - polonez zatańczony przez uczestników imprezy;

- 17.00 - XII Wspólne Śpiewanie Patriotyczne;

- 19.00 - koncert zespołu FORTECA.

 

Wykonawcy koncertu:

- Stanisław Dobkowski

- Agnieszka Drabot

- Justyna Mrozek

- Wojciech Dudkowski 

- Adam Wołosz

- Stanisław Kubeł,

- Krzysztof Parzychowski,

- Piotr Grzyb

- Paweł Zyśk

- Tomasz Samsel

- Helena Mieczkowska, 14 Ostrołęcka Drużyna Harcerska Spirydion ZHP

- Marcelina Madej, 14 Ostrołęcka Drużyna Harcerska Spirydion ZHP

- Zuchy z 3 Ostrołęckiej Gromady Zuchowej „Skrzydlaci Przyjaciele” pod opieką drużynowej  

  Kingi Wojdy

- „Droga na Ostrołękę”

- Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce pod dyrekcją kapelmistrza Zenona      

    Brożyny

- Chór „Magnificat” pod kierownictwem Piotra Gawrońskiego

- Szkolny zespół „Podsybka kurpiowska” działający przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2                         

  w Ostrołęce

- Ułani ze Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich

- Chór „O!LaLa!” działający przy Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

 

Zespół towarzyszący wykonawcom:

 - Robert Lipka – akordeon

 - Małgorzata Szarlik-Woźniak – skrzypce

 - Marta Maślanka – cymbały, bęben

 - Michał Woźniak – kontrabas

 - Przemysław Skałuba – klarnet, saksofon

 - Szczepan Pospieszalski – trąbka

 

Koncertowi towarzyszyć będzie szereg inicjatyw:

- Wystawy: „Orzeł Biały na awersie. Pieniądz w odrodzonej Polsce” oraz „Niepodległa w zbiorach Ostrołęckiego Klubu Kolekcjonerów UNIKAT”;

- Impreza rodzinna „Barwy Niepodległej”;

- Finał projektu „Rodzinny sztambuch patriotyczny”;

- Mobilne Muzeum Multimedialne;

- Drogi do Niepodległości – gra miejska na ulicach Ostrołęki;

- Punkty tworzenia kokard narodowych;

- Patriotyczny weekend kulinarny.

 

Koncert sfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowany przez Samorząd Miasta Ostrołęki i Starostwo Powiatu Ostrołęckiego.

 

Regulamin koncertu plenerowego

„DLA NIEPODLEGŁEJ”

Ostrołęka 2018

 

Termin: 11 listopada 2018 r. godz. 16.30-20.00

Miejsce: Ostrołęka,plac gen. Józefa Bema

Organizator: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Urząd Miasta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Cel: Celem imprezy jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

  1. I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin obowiązuje podczas imprezy plenerowej „Koncert DLA NIEPODLEGŁEJ” zwanego w dalszej części regulaminu Koncertem.

2. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację Regulaminu. Osoby przebywające na terenie Koncertu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Koncertu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Koncercie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzany jest Koncert.

4. Regulamin Koncertu udostępniony jest na stronie internetowej organizatora pod adresem www.muzeum.ostroleka.pl oraz wywieszony w miejscu widocznym i dostępnym dla uczestników, tj. przy wejściu do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w celu zapoznania się z nim i jego przestrzegania.

 

 

  1. II.    ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE KONCERTU

 

1. Wstęp na Koncert jest wolny. Impreza nie jest biletowana.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Koncercie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

3. Uczestnicy Koncertu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Koncertu obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym Koncercie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulamin oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

4. Osobom obecnym na Koncercie zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych.

5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Koncert w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

6. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie placu gen. J. Bema i jest wyraźnie oznakowany.

7. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Koncertu. Uczestnik Koncertu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na  transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym Koncert, na wszystkich polach eksploatacji.

8. Organizator dysponuje własną służbą porządkową, w tym pracownikami agencji ochrony i obsługą informacyjną; służby legitymują się identyfikatorem.

9. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osób nietrzeźwych i zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeśli podjęte działania są nieskuteczne, służby porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych, należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.

10. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego, znajdującego się na placu Bema 8 przed Muzeum Kultury Kurpiowskiej z oznaczeniem Punkt Informacyjny.

11. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb porządkowych lub punktów informacyjnych imprezy.

12. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

15. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Koncertu, tj. 11.11.2018 roku.

 

 

Organizator:

 Współorganizatorzy:

 

Sponsorzy:

 

Patroni medialni:

 

Partnerzy:

 

Aranżacja i realizacja światła - Firma Groda

 

Reststauracje:

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie Regulamin koncertu

    Regulamin koncertu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-11
Data publikacji:2018-11-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Augustyniak
Liczba odwiedzin:575