Polityka prywatności

Polityka prywatności

RODO

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

1. Administratorem danych jest: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Pl. Gen. Józefa Bema 8, 07-410 Ostrołęka, NIP 758-16-33-838, REGON: 001040438, (dalej zwane: Muzeum), zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: RODO).

2. We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych e-mail: inspektor@muzeum.ostroleka.pl

3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:
• na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej,
• w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu przesyłania informacji marketingowych i handlowych o organizowanych przez Muzeum i jego oddziałów wydarzeniach, wystawach,
• na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c, d i f RODO), w zakresie monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia ochrony osób i mienia (dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres 30 dni. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu sądowym, nagranie może być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania) oraz w odniesieniu do plików cookies – w celu dopasowania reklam na stronie, w tym profilowania oraz w celach analitycznych.

4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
• osoby upoważnione przez Administratora danych w obrębie prowadzonej przez niego działalności,
• podmioty, których Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów,
• podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator danych stara się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ograniczyć zakres przetwarzania danych do niezbędnego w zakresie realizacji celów.

6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

7. Prawo przysługujące osobom, których dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa:
• dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO,
• sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO,
• ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO.

8. Prawo przysługujące osobom, których dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody:
• dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO,
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
• ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO,
• wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO,
• cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

11. Muzeum informuje, że podczas organizowanych wydarzeń i uroczystości w Obiektach lub na terenie Mauzoleum oraz w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle, które są „publicznie otwarte”, nie mają zastosowania przepisy RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880). Publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

12. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu za pomocą plików typu Cookies.
Administrator danych wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak liczba wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści oraz numer IP komputera. Administrator danych nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkowników i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników.
Administrator danych wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz ulepszania zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług. Ponadto Administrator danych informuje, iż pliki typu cookies zostały szczegółowo omówione w Polityce Plików Cookies.