Wystawy

Wystawy

Wystawy dotyczą kilku płaszczyzn tematycznych, wchodzących ze sobą w dialog, wpisujących się w projekt konserwacji i rewitalizacji mauzoleum i fortu carskiego w Ostrołęce. Dialog ów uwzględni fakt powstania, w 1931 roku, mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 1831 roku

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji Projektu powstał nowy produkt turystyczny w oparciu o istniejące dziedzictwo kulturowe. Udostępniony został nowy obiekt infrastruktury kultury.

Konserwacji i rewitalizacji poddane zastał dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków, których stan określano jako bardzo

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy

– Uporządkowanie zieleni na terenie fortu na podstawie przeprowadzonej waloryzacji, mające na celu uczytelnienie wartości kulturowych.

– Oczyszczenie fosy.

– Rekonstrukcja profili i nasypów form ziemnych: wyprofilowanie wału ziemnego po robotach rozbiórkowych, zlicowanie wału ziemnego

Autorzy oraz wykonawcy

Autorzy oraz wykonawcy

Maria Samsel – dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, koordynator Projektu.

Fest Grupa, Warszawa – opracowanie programu konserwatorskiego fortu i mauzoleum, pod  kier. prof. dr. hab. inż. arch. Piotra Molskiego.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony

O projekcie

O projekcie

Tytuł projektu:

Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika – mauzoleum poległych 
w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku.
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
Priorytet VI –