Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Strona internetowa Muzeum Kultury Kurpiowskiej
Strona BIP Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. Proszę o sprawdzenie
• Brakuje alternatywnego tytułu
• Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępność

Informacja o dostępności tłumacza migowego

• Brak dostępności tłumacza migowego.
• Brak pomocy tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
• Brak wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)
• Brak kontaktu z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
• Brak tekstu odczytywalnego maszynowo?
• Brak nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
• Brak informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki.

W Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla stron: muzeum.ostroleka.pl, zagrodakurpiowska.pl, bip.muzeum.ostroleka.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:
strona internetowa muzeum.ostroleka.pl spełnia wymagania w 90.10%.
strona internetowa zagrodakurpiowska.pl spełnia wymagania w 93,71%.
strona internetowa bip.muzeum.ostroleka.pl spełnia wymagania w 99,90%.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-08.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest TOMASZ SAMSEL, adres mailowy: t.samsel@muzeum.ostroleka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 764 5443 wew. 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Muzeum Kultury Kurpiowskiej, plac Bema 8 i 9, 07-410 Ostrołęka
Do budynków Muzeum Kultury Kurpiowskiej prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego od strony placu Bema 8 prowadzą schody, natomiast do wejścia alternatywnego od strony ul. Staromostowej brak barier architektonicznych. Furtka i drzwi wejścia alternatywnego została oznaczona piktogramem RA044 „Dźwig dla niepełnosprawnych”, przy drzwiach został zainstalowany domofon z podglądem video, który obsługiwany przez portiera w godzinach pracy Muzeum. Alternatywne drzwi wejściowe prowadzą wprost do windy, która jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami i zapewnia komunikację pomiędzy piętrami. Szerokość wejścia do windy to 90cm. Wymiary windy 100cm (szerokość) x 140cm (głębokość). Wysokość najwyżej umieszczonego przycisku na panelu windy to 134cm, przyciski oznaczone są alfabetem Braille’a.
Recepcja znajduje się w widocznym miejscu na wprost od wejścia głównego, a od wyjścia z windy na prawo. Korytarz prowadzący od windy do recepcji nie ma barier architektonicznych.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze (przy windzie) po prawej stronie od recepcji. W toalecie brak przewijaka dla dzieci.
Dla osób z dysfunkcją wzroku istnieje możliwość wypożyczenia audioprzewodnika wraz z nagraną audiodeskrypcją dotyczącą sal wystaw stałych. Na jednej z sal wystawowych znajduje się tyflografika z opisem i wzorem wycinanki kurpiowskiej.
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, mogą swobodnie przemieszczać się po całym budynku Muzeum. Korytarze, a także wejścia do pomieszczeń biurowych są szerokie i pozbawione barier. Na pierwszym piętrze (po prawej stronie od windy) w ciągu komunikacyjnym, między salami wystaw została zamontowana platforma hydrauliczna obsługiwana przez pracownika Muzeum. W wejściach na sale wystawowe przy Bema 9, istnieją niewielkie progi (2cm x 2cm).
Na wewnętrznym dziedzińcu Muzeum (wjazd bramą od ul. Staromostowej) zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, które jest oznaczone w sposób prawidłowy i czytelny (oznakowanie pionowe i poziome).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
2. Pomnik mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku, ul. Warszawska 2a, 07-410 Ostrołęka
Do Pomnika mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką są dwa wejścia. Do wejścia głównego od strony fosy prowadzą schody, natomiast do wejścia alternatywnego prowadzi naturalna pochylnia wyłożona tłuczniem. Wejście alternatywne zostało oznakowane i prowadzą do niego drogowskazy.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po prawej stronie od recepcji. W toalecie brak przewijaka dla dzieci.
Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia winda. Szerokość wejścia do windy to 90cm. Wymiary windy 100cm (szerokość) x 125cm (głębokość). Wysokość najwyżej umieszczonego przycisku na panelu windy to 105cm, przyciski oznaczone alfabetem Braille’a.
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, mogą swobodnie poruszać się po całym budynku Mauzoleum z wyjątkiem tarasu widokowego do którego prowadzą wąskie i kręte metalowe schody.
Ze względu na historyczną wartość i zabytkowy charakter obiektu na terenie mauzoleum nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość podjazdu i zaparkowania auta w bardzo bliskiej odległości (ok 10m) od wejścia alternatywnego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W mauzoleum nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
3. Zagroda Kurpiowska w Kadzidle, Trasa Mazurska 2, 07-420 Kadzidło
Jest to zagroda typu samotniczego, zwana też kolonijną, która ma kształt wydłużonego prostokąta, w jej skład wchodzą obiekty z końca XIX i początku XX wieku. Odpowiednio zaaranżowana przestrzeń oraz wnętrza budynków pozwalają przybliżyć obraz życia i pracy minionych pokoleń. W skład ekspozycji wchodzą: chata kurpiowska, kuźnia, spichlerz, stodoła szerokofrontowa, obora, drewutnia i olejarnia kapliczka.
Na terenie skansenu jest zachowany naturalny ciąg komunikacyjny. Skansen nie jest przystosowany do samodzielnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich – wymagana jest osoba wspomagająca. Przewodnicy muzealni dostosowują program oprowadzania do indywidualnych potrzeb grupy.
Ze względu na aspekt merytoryczny i historyczną wartość budynków znajdujących się na terenie skansenu, nie ma możliwości ingerencji mechanicznej w celu przystosowania budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami. Celem Zagrody Kurpiowskiej jest zaprezentowanie tradycyjnego budownictwa drewnianego i kultury ludowej regionu kurpiowszczyzny, a także ekspozycja obiektów zabytkowych w tym budowlanych oraz etnograficznych w formie oryginalnej i zgodnej z lokalnymi tradycjami.
Ze względu na historyczną wartość i zabytkowy charakter Skansenu na terenie nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość podjazdu i zaparkowania auta w bardzo bliskiej odległości (ok 5m) od bramy głównej.
Na terenie Zagrody Kurpiowskiej znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast nie ma przewijaka dla dzieci.
Na teren skansenu i do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na terenie skansenu nie ma pętli indukcyjnych.
Na terenie skansenu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.