Projekt rewitalizacji Muzeum

Projekt rewitalizacji Muzeum

Miło nam poinformować Państwa, że projekt Rewitalizacja. Per causam ad animi znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-012/16, dla Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku,  Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Wartość zadania została określona na kwotę 7 950 576 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 3 349 731 PLN. Pozostała kwota na realizację zadania, tj. 4 600 845 PLN została zabezpieczona promesą w budżecie Województwa Mazowieckiego jako wkład własny. W tym miejscu należy przypomnieć, iż Muzeum otrzymało dotację celową w 2015 roku od Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykupienie nieruchomości, w wysokości 1 950 000 PLN.

Projekt dotyczy rewitalizacji nieruchomości przy pl. gen. J. Bema 9, a więc sąsiadującej z obecną siedzibą muzeum. Dzięki jego realizacji ostrołęccy muzealnicy na nowej powierzchni ekspozycyjnej przeznaczonej na wystawy stałe zyskają możliwość udostępnienia kolekcji, które ze względu na szczupłość miejsca, takiej szansy w obecnych warunkach nie miały.

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy, a w szczególności XVI-wiecznych piwnic, umożliwi włączenie do przestrzeni publicznej ogólnie dostępnej, najstarszych zachowanych murów w mieście. Budynek, poddany zabiegom konserwatorskim, odzyska swój zabytkowy charakter kamienicy z przełomu XIX/XX wieku a tym samym przyczyni się do podniesienia estetyki w obrębie placu Bema – dawnego rynku staromiejskiego. Zwiększona powierzchnia przeznaczona na działalność edukacyjną umożliwi poszerzenie dotychczasowej oferty muzeum w tym zakresie o nowe formy popularyzacji zbiorów muzealnych, historii miasta i regionu.

Istotnym elementem projektu będzie zwiększenie dostępności  zwłaszcza dla osób starszych i z dysfunkcjami ruchowymi. Montaż windy oraz wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchu pozwoli na skomunikowanie/ udostępnienie dla osób niepełnosprawnych nie tylko rewitalizowanej kamienicy ale także budynku sąsiadującego (obecnej głównej siedziby Muzeum), w którym znajdują się stałe ekspozycje. W zrewitalizowanych obiektach znajdzie się również miejsce na muzealną kawiarnię.

Zakończenie prac konserwatorsko-budowlanych planowane jest na 30 czerwca 2018 roku, natomiast udostępnienie ekspozycji stałych w roku 2019.