Nabór na stanowisko konserwatora dzieł sztuki

Nabór na stanowisko konserwatora dzieł sztuki

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza nabór na stanowisko konserwatora dzieł sztuki.

Stanowisko: Konserwator dzieł sztuki

I.     Informacje ogólne:

–        wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,

–        miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Etnograficzny,

–        rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny.

 II.     Wymagania:

–        wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (drewno, metal),

–        znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel,

–        zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność,

–        umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, samodzielność,

–        umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,

–      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki.

 III.     Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:

–        dodatkowa specjalizacja z konserwacji i restauracji dzieł sztuki,

–        doświadczenie w pracy w muzealnictwie,

–        znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów.

 IV.  Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:

–        nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia, w tym: na ekspozycjach i magazynach zbiorów,

–        konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji,

–        przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i wypożyczeni,

–        opracowanie programów konserwatorskich,

–        udział w sporządzaniu planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych   obiektów na dany rok kalendarzowy,

–        prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem,

–        opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum,

–        opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych,

–        opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych,

–        określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania,

–        nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej,

–    sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „MONA”,

–        współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju i za granicą,

–        dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.: organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków,

–     współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków; realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski oraz materiały do realizacji konserwacji,

–        przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków,

–        udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum,

–        współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów,

–        współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej,

–        przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego,

–     realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

 V.             Zapewniamy:

–        dobrze wyposażoną pracownię konserwatorską,

–        udział w kursach, szkoleniach, konferencjach,

–        możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

 

VI.       Wymagane dokumenty:

–        CV,

–        list motywacyjny,

–        kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),

–        kserokopie świadectw pracy,

–        mile widziane referencje,

–        klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

 

VII. Sposób aplikacji:

–        dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

–        dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl. gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: biuro@muzeum.ostroleka.pl.