Nabór na stanowisko asystenta w Dziale Etnograficznym

Nabór na stanowisko asystenta w Dziale Etnograficznym

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Dziale Etnograficznym.

Stanowisko: Asystent w Dziale Etnograficznym – etnolog/etnograf/antropolog kultury.

 I.     Informacje ogólne.

–        wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,

–        miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Etnograficzny,

–        rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

 

II. Wymagania:

–        wykształcenie wyższe, magisterskie z dziedziny etnografii/etnologii,

–        znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,

–        umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),

–        dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

–        umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, w szczególności ewidencji zbiorów.

 

III. Dodatkowe atuty:

–        doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki itp.) w instytucji kultury,

–        umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,

–        umiejętność pisania teksów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.

 

IV. Zakres realizowanych zadań:

–        prowadzenie badań z zakresu etnografii w szczególności obejmujących obszar regionu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej i Białej,

–        ewidencja zbiorów muzealnych i ich naukowe opracowanie w programie MONA,

–        publikowanie własnych opracowań z zakresu problematyki etnograficznej/etnologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badawczego Muzeum,

–        sporządzanie scenariuszy, organizacja wystaw muzealnych, nadzór merytoryczny nad ekspozycjami muzealnymi,

–        reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,

–        występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o bieżących ekspozycjach oraz o tematach z zakresu etnografii,

–        popularyzacja wiedzy o zbiorach i regionie,

–        współpraca z Działem Edukacji i Promocji w przygotowaniu zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób, dorosłych, odczytów, prelekcji i innych wydarzeń,

–        przygotowywanie wniosków na dotacje celowe,

–        udział w kolegiach i komisjach inwentaryzacyjnych,

–        udział w obsłudze zwiedzających.

 

V.  Wymagane dokumenty:

–        CV,

–        list motywacyjny,

–        kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),

–        kserokopie świadectw pracy,

–        mile widziane referencje,

–        klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

 

VI. Sposób aplikacji:

–        dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

–        dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl. gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: biuro@muzeum.ostroleka.pl.